วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กระบวนการสื่อสารโดยการใช้บล็อก

ประโยชน์ของบล็อก :
บล็อกเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่ผู้ที่สามารถมาตามอ่านได้ บล็อกเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะดูไม่เป็นทางการ แต่ก็เป็นพื้นที่ ที่เราสามารถ่ายทอดความสามารถ ความสนใจออกมาได้อย่างอิสระ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าบล็อกแห่งนี้ได้มากมาย เช่น เขียนบล็อกเล่าสิ่งที่สนใจ เช่น สนใจเรื่องกีฬา ก็มาบอกเรากันหน่อยว่าเล่นกีฬาแล้วเป็นอย่างไร หรือ สนใจเรื่องการออกแบบ เราได้อ่านหนังสือ หาข้อมูลอะไร เรียนรู้และลองทำอะไรมาบ้าง แถมยังเอาผลอ่านตัวเองมาอวดเพื่อนๆ ใน Learners ก็ได้

Data warehouse

คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ดาต้าแวร์เฮ้าส์ หรือคลังข้อมูล คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ ของการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างจากฐานข้อมูลปฏิบัตการทั่วไป การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งวิธีการหนึ่งเรียกว่า ระเบียบวิธี 9 ชั้นของ Kimball จะเน้นที่การออกแบบจากระบบงานย่อยหรือดาต้ามาร์ทของแต่ละระบบงานในองค์กรก่อนจึงนำส่วนย่อยๆ นั้นมารวมเป็นระบบคลังข้อมูลขององค์กรต่อไป ทั้งนี้กระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล คือการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ทของแต่ละระบบ หรือเรียกว่าการแปลงข้อมูล โดยจะต้องกำหนดการส่งข้อมูล รวบรวมหรือสร้างข้อมูลภายนอก วางแผนและสร้างรูทีนการแปลงข้อมูล จึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ก่อนนำเข้าสู่คลังข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป

Data mining

DATA MINING คืออะไร
Data Mining คือ ชุด software วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ มันเป็น software ที่สมบรูณ์ทั้งเรื่องการค้นหา การทำรายงาน และโปรแกรมในการจัดการ ซึ่งเราคุ้นเคยดีกับคำว่า Executive Information System ( EIS ) หรือระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่สามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

องค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

1. ความรู้
- ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารของราชการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี งานพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. ความสามารถ
- ความสามารถในการเขียนบันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การบันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุ การเขียนหนังสือคำสั่ง และหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ
- ความสามารถในเรื่องที่จะเสนอพิจารณาต่อที่ประชุม
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ทักษะความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จำเป็น
- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดส่งคืน
4. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานทางการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สถานที่ทำงานสถานที่ทำงานปัจจุบัน: องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง : บ้านสร้างเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยาง :

ฝ่ายบริหาร
นายสถิฏติ์ สมภาวะ นายก อบต.ยาง
นายเลิศ ศรีรักษา รองนายก อบต.ยาง
นายสนิท จันทร์ถา รองนายก อบต.ยาง
นายมงคล สิมณี เลขานุการนกยก อบต.ยาง

ฝ่ายสภา
นายทวี ห่วงเพชร สมาชิก อบต. ยาง ม.5 ประธานสภา อบต.ยาง
นายประวัติ เลื่อนฤทธิ์ สมาชิก อบต.ยาง ม.7 รองประธานสภา อบต.ยาง
นายสมประสงค์ วงษ์แสวง เลขานุการสภา อบต.ยาง
นายวันดี เกิดแก้ว สมาชิก อบต.ยาง ม.1
นายประวัติ จันทร์สิงห์ สมาชิก อบต.ยาง ม.1
นางจันทร์ยง มูลทา สมาชิก อบต.ยาง ม.2
นายปรีชา แถบหอม สมาชิก อบต.ยาง ม.2
นายสี หมูทอง สมาชิก อบต.ยาง ม.3
นายวิทยา กาหลง สมาชิก อบต.ยาง ม.3
นายวิโรจน์ ไชยภักดี สมาชิก อบต.ยาง ม.4
นายจรูญ จุลแดง สมาชิก อบต.ยาง ม.4
นายบุญหนม ทองนาค สมาชิก อบต.ยาง ม.5
นายสำราญ พันธ์ผา สมาชิก อบต.ยาง ม.6
นายสาร ผ่านพรม สมาชิก อบต.ยาง ม.6
นายอุดร แสงเนตร สมาชิก อบต.ยาง ม.7
นางสำราญ บุญธรรม สมาชิก อบต.ยาง ม.8
นายสมหมาย สายสุ้ย สมาชิก อบต.ยาง ม.8
นางปิลันธน์ฤทัย อักโข สมาชิก อบต.ยาง ม.9
นายสำราญ จันทร์ถา สมาชิก อบต.ยาง ม.9
นายคำหล้า จุลแดง สมาชิก อบต.ยาง ม.10
นายทวี ทองบุตร สมาชิก อบต.ยาง ม.10
นายสวัสดิ์ ยุรยาตร สมาชิก อบต.ยาง ม.11
นายดำรงค์ นิลเนตร สมาชิก อบต.ยาง ม.11
นายนายสมศรี เดือนโชติ สมาชิก อบต.ยาง ม.12
นายสวัสดิ์ คำโสภา สมาชิก อบต.ยาง ม.12

ฝ่ายเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. สำนักปลัด
นายสมประสงค์ วงษ์แสวง ปลัด อบต.ยาง
นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.เทพดำรง ทองคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย
นายธวัชชัย คำโสภา นักพัฒนาชุมชน
นายเริงศักดิ์ สุปติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศิวะ ทองดาษ นิติกร
นางสาวชวรีย์ จันทร์ตรี บุคลากร
นางสาวเฉลิมขวัญ คูณโคตร พนักงานจ้าง
นายสมชาย ห่วงเพชร พนักงานจ้าง
นายบุญโจม บรรเทา พนักงานจ้าง
นายจำลอง รัตน์วิชัย พนักงานจ้าง
นายประสิทธิ์ สายบุปผา พนักงานจ้าง
นายไสว กล้าจริง พนักงานจ้าง
นายทศพร ตอนสี พนักงานจ้าง
นายบุญเชิด น้ำจันทร์ พนักงานจ้าง

2. ส่วนการคลัง
นางฉวีวรรณ พละศักดิ์ หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวปอรรัตน์ ฤกษ์สว่าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางพนิฐนันท์ ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางธิดาวรรณ์ เงาศรี เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายปรีชา สิมณี พนักงานจ้าง
นายศักดิ์นิรันดร์ เทพวงค์ พนักงานจ้าง

3. ส่วนโยธา
นายเดโช ทองแพว หัวหน้าส่วนโยธา
นายราชวุฒิ อดทน นายช่างโยธา
นายเชวง พิมพ์การ เจ้าหน้าที่การประปา

4. ส่วนการศึกษา
นางวิยะดา เลิศศรี นักวิชาการศึกษา
นางสาวสายชล เขียวอ่อน ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยา พวงใต้ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเทวา สายสงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมใจ คำสะ ครูผู้แดแลเด็ก


แนะนำตัว


ชื่อ : นางพนิฐนันท์ ฤทธิเดช
ชื่อเล่น : ต้อม
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
สถานที่เกิด : จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 279 บ้านเพียนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ประวัติการศึกษา : ชั้นประถมศึกษา ร.ร.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ชั้นมัธมศึกษา ร.ร.มหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ระดับอนุปริญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์